Miljöpolicy för Balt S-med AB

Vi på Balt Silvereken AB, S-med som säljer och distribuerar medicinteknisk utrustning i Norden ska arbeta för att tära så lite som möjligt på jordens ändliga resurser och alltid låta kretsloppstänkandet vara närvarande i vårt arbete. Förutom avfallshantering och energibesparing vill vi ta vårt ansvar att tillsammans med våra kunder och förmedla information och budskap som leder till ett bättre miljömedvetande.

Riktlinjer för vårt miljöarbete

S-med ska ta miljöansvar, det ska uttryckas i vårt sätt att hantera energi, avfall, inköp och andra resurser. Miljöansvar ska också tas med i val av kund, leverantör och budskap.

Miljömålen är inte stillastående utan kommer att förändras över tid.

Vårt miljöarbete påverkas av omvärldens beteende men är också en överlevnadsfråga. Att vi ska kunna lämna över en bebolig planet till kommande generationer är det främsta skälet för att vi engagerar oss i miljöfrågorna.

Miljöhotet ifrån dagens samhälle gäller inte bara oss utan hotar även framtida generationer.
Det innebär att vi alla måste sträva efter att minimera miljöskadorna på luft, vatten och mark.

S-med ska i större utsträckning

 • Profilera vårt miljöarbete
 • Hushålla med el och andra ändliga resurser
 • Öka miljömedvetenheten i produktionen
 • Ta ansvar för att miljöinformation förmedlas genom val av budskap och kunder.

Miljöarbetets inriktning

Vi ska ha de lagar och förordningar som gäller för miljön, samt de anställdas och kundernas önskemål som utgångspunkt för vårt miljöarbete.

Nedanstående områden ska vi, i nära samverkan med våra underleverantörer och uppdragsgivare, prioritera för att miljöarbetet ska uppnå varaktiga framsteg.

 • Alla transporter ska genomföras med så miljövänliga transportmedel som möjligt så att resursförbrukningen och skadliga effekter av transporterna minimeras.
 • S-med ska i största möjliga mån välja transportsätt med bästa möjliga miljöklass.
 • Avfallshanteringen ska förbättras genom att vi minimerar mängden och öka källsorteringen.
 • Vi ska effektivisera vår energianvändning genom att alltid välja de energisnålaste maskinerna.
 • Vi ska ständigt tänka på att använda så lite el och energi som möjligt för uppvärmning och belysning.
 • Resurshanteringen ska förbättras genom att underleverantörernas miljöprioritering i produktion, produkter och tjänster uppmärksammas.
 • Vi ska vid inköp prioritera miljömärkta varor samt eliminera engångsprodukter.

En påtagligare miljöprofil

Med ett seriöst miljöarbete vill vi uppfattas oss som ett företag med tydlig miljöprofil. Miljötänkandet ska alltid vara närvarande. Både när det gäller det interna arbetssättet samt i våra tjänster mot uppdragsgivare.

Målsättning

S-med ska arbeta för att vi så lite som möjligt ska tära på naturens ändliga resurser och för att låta kretsloppstänkandet sätta sin prägel på vårt arbete.

Rydal 2018-04-23
Jörgen Pettersson
CEO

Balt Silvereken AB är miljödiplomerade av Svensk Miljöbas.