Nedanstående villkor gäller om ej annat överenskommet

Priser

Priser i prislistor, på offerter och fakturor är exklusive moms.

Priserna är de på faktureringsdagen gällande. Vi förbehåller oss rätten att ändra ordinarie priser utan avisering.
Priser på offerter och annan skrivelse är giltiga i 30 dagar då annat ej överenskommet.

Om skatter eller annan allmän avgift avseende varan och av betydelse för säljaren tillkommer, bortfaller eller ändras,
skall priset justeras i motsvarande mån.

Betalningsvillkor

Förfallodatum är 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad.

Leveransvillkor

SILVEREKEN AB levererar fraktfritt inom Norden till en leveransadress per order.

Vid efterkrav, postförskott eller liknande debiteras köparen de kostnader för detta som tillkommer.

Reklamation av skadat gods

Reklamation av levererade varor skall ske senast 7 dagar efter mottagandet.

Om endast del av fakturerad leverans är reklamerad skall den obestridda delen av fakturan betalas enligt gällande betalningsvillkor.

Vid skada på emballaget, skall detta noteras på fraktsedeln vid mottagandet.

Anmärkning faktura

Anmärkning av faktura skall ske senast 8 dagar efter mottagande.

Utbyte

Varor utbytes endast om överenskommelse träffats innan. Om varan inte returneras inom 14 dagar efter sådan överenskommelse betraktas varan som köpt. Vid retur av vara för utbyte betalas fraktkostnader av köparen.

Returer

Varor tagas endast i retur efter överenskommelse. Kreditering kan endast ske om varan är i obrukat skick, oskadd samt i ev. orginalförpackning.

Accepterade returvaror krediteras med 90 % inom 30 dagar. Inom 60 dagar med 75 %.

Efter 60 dagar tages varor inte i retur.

Sterila varor i bruten förpackning tages inte i retur.

Speciellt hemtagna varor tages inte i retur.

Ägandeförbehåll

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den sålda varan till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser.

Garanti

Garanti gäller för köparen samt för den som gjort lagligt förvärv från denna.

Producenten lämnar garanti på material och fabrikationsfel om köparen meddelar felet inom skälig tid, normalt 14 dagar, från det att felet yppats, dock senast 12 månader från köparen styrkt leveransdag.

För information om reklamationer, läs här.